Search This Website

Monday, September 26, 2022

IOCL એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2022 – કુલ 1535 જગ્યાઓ માટે ભરતી

 IOCL એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2022: ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ટ્રેડ અને ટેક્નિશિયન એપ્રેન્ટિસ ની 1535 જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે.IOCL દ્વારા એપ્રેન્ટિસ ની વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે.રસ અને લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર તારીખ 23 ઓક્ટોબર 2022 સુધી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકશે.ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન દ્વારા દેશના વિવિધ ઝોન પ્રમાણે આ ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે. 


IOCL એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2022

ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન (IOCL) દ્વારા ટ્રેડ અને ટેક્નિશિયન એપ્રેન્ટિસ ની 1535 જગ્યાઓ માટે ઓનલાઈન અરજી મંગાવવામાં આવી છે.આ ભરતીમાં સિલેક્ટ થનાર ઉમેદવાર ને પોસ્ટ પ્રમાણે અલગ અલગ પગાર આપવામાં આવશે.ઉમેદવાર ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન ની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ ની મુલાકાત લઈને ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકશે.

કંપની નું નામIOCL
પોસ્ટનું નામએપ્રેન્ટિસ
કુલ જગ્યાઓ1535
અરજી પક્રિયાઓનલાઈન
જોબ લોકેશનભારત
ફોર્મની છેલ્લી તારીખ23 ઓક્ટોબર 2022
ઓફિશિયલ વેબસાઈટwww.iocl.com

IOCL ભરતી 2022

ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન દ્વારા એપ્રેન્ટિસ ની 1535 જગ્યાઓ માટેની ભરતી કરવા માટે જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે.

ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસ

પોસ્ટનું નામજગ્યાઓ
એટેડન્ટ ઓપરેટર (કેમિકલ પ્લાન્ટ)396
ફિટર161
બોઇલર54
સેક્રેટેરીયલ આસિસ્ટન્ટ39
એકાઉન્ટન્ટ45
ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર73

ટેક્નિશિયન એપ્રેન્ટિસ

કેમિકલ332
મિકેનિકલ163
ઇલેક્ટ્રિકલ198
Instrumentation74

IOCL એપ્રેન્ટિસ ભરતી શૈક્ષણિક લાયકાત

ધોરણ 12 પાસ, ITI પાસ, ગ્રેજ્યુએટ અને ડિપ્લોમા માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી પાસ કરેલ ઉમેદવાર આ ભરતીમાં ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકશે.

વય મર્યાદા

18 થી 24 વર્ષની ઉંમર ધરાવતા ઉમેદવાર આ ભરતીમાં ઓનલાઈન એપ્લાય કરી શકશે. કેટેગરી પ્રમાણે ઉંમરમાં છૂટ છાટ આપવામાં છે.

IOCL એપ્રેન્ટિસ ભરતી ઓનલાઈન ફોર્મ

રસ અને લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર ઓફિશિયલ વેબસાઈટ www.iocl.com પર જઈને 24 સપ્ટેમ્બર 2022 થી 23 ઓક્ટોબર 2022 સુધી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકશે.

IOCL એપ્રેન્ટિસ ભરતી પસંદગી પક્રિયા

ઉમેદવારો ની પસંદગી લેખિત પરીક્ષા, ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન અને ફાઈનલ મેરીટ લિસ્ટ ના આધારે કરવામાં આવશે. વધુ માહિતી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો.

નોટિફિકેશન વાંચવાઅહીં ક્લિક કરો
ફોર્મ ભરવાઅહીં ક્લિક કરો
Read More »

Friday, September 23, 2022

Anger foods: Don't do meditation and exercise to reduce anger, eat these 5 foods

 Anger foods: Don't do meditation and exercise to reduce anger, eat these 5 foods

Food is more connected with the mind than with our body. That's why we eat the same food whenever we feel like it. But some people eat more food when they are angry or sad. Actually, it is emotional eating in which people start eating more and more food to avoid their emotions. Most of us can fall prey to this problem. In such a situation, people often start consuming unhealthy foods according to the craving. Such as baked goods, sweets, chocolates and snacks and oily and fatty items. Whereas if you eat some healthy foods instead of them, then they can help you in controlling anger. So, let us tell you about the foods to help control anger.

What to eat to reduce anger - Anger reducing foods 

1. Eat Oranges

Orange can help you reduce anger . Even though you may find it strange, orange can really help in controlling your anger. In fact, it contains some antioxidants like vitamin C, fiber and carotenoids that increase dopamine and control mood swings. Along with this, it also restores hydration in the body and its taste helps in forgetting anger.

2. Eat Green Leafy Vegetables

Green leafy vegetables are very beneficial for the brain and especially the neurons. These leafy green vegetables are high in antioxidants and they calm your mood swings. Apart from this, it is also helpful in reducing cravings. The nutrients in these vegetables help reduce anxiety and relax muscles, so eat cucumbers, cucumbers and peas whenever you feel angry.

3. Eat Foods Rich in Omega-3

Increase your intake of omega-3 fatty acids found in flaxseeds, chia seeds and walnuts to help fight feelings of depression. If you do not have it, then you can eat things like almonds, cashews and walnuts which can increase omega-3 fatty acids in your body and help you control mood swings and anger.

4. Eat Coconut

Coconut actually lowers glucose levels, thereby reducing stress and having a calming effect on the mind. Along with this, the fiber of coconut is also helpful in reducing cravings. In addition, its magnesium enhances sleep and calms your mind. Along with this, it also reduces the craving for sweets and helps in weight loss .

5. Eat Foods Rich in Vitamin D

Get your vitamin D levels checked. Low levels of vitamin D have been linked to depression and mood disorders. Vitamin D intake can help reduce anger. For this, you can eat things like fatty fish, egg yolk and mushrooms. always , they can always prescribe some supplements to you after seeing the doctor.

Read More »

10 health tips for 2020

 10 health tips for 2020


1. Eat a healthy diet

Eat a combination of different foods, including fruit, vegetables, legumes, nuts and whole grains. Adults should eat at least five portions (400g) of fruit and vegetables per day. You can improve your intake of fruits and vegetables by always including veggies in your meal; eating fresh fruit and vegetables as snacks; eating a variety of fruits and vegetables; and eating them in season. By eating healthy, you will reduce your risk of malnutrition and noncommunicable diseases (NCDs) such as diabetes, heart disease, stroke and cancer.

2. Consume less salt and sugar

Filipinos consume twice the recommended amount of sodium, putting them at risk of high blood pressure, which in turn increases the risk of heart disease and stroke. Most people get their sodium through salt. Reduce your salt intake to 5g per day, equivalent to about one teaspoon. It’s easier to do this by limiting the amount of salt, soy sauce, fish sauce and other high-sodium condiments when preparing meals; removing salt, seasonings and condiments from your meal table; avoiding salty snacks; and choosing low-sodium products.

On the other hand, consuming excessive amounts of sugars increases the risk of tooth decay and unhealthy weight gain. In both adults and children, the intake of free sugars should be reduced to less than 10% of total energy intake. This is equivalent to 50g or about 12 teaspoons for an adult. WHO recommends consuming less than 5% of total energy intake for additional health benefits. You can reduce your sugar intake by limiting the consumption of sugary snacks, candies and sugar-sweetened beverages.

3. Reduce intake of harmful fats

Fats consumed should be less than 30% of your total energy intake. This will help prevent unhealthy weight gain and NCDs. There are different types of fats, but unsaturated fats are preferable over saturated fats and trans-fats. WHO recommends reducing saturated fats to less than 10% of total energy intake; reducing trans-fats to less than 1% of total energy intake; and replacing both saturated fats and trans-fats to unsaturated fats.

The preferable unsaturated fats are found in fish, avocado and nuts, and in sunflower, soybean, canola and olive oils; saturated fats are found in fatty meat, butter, palm and coconut oil, cream, cheese, ghee and lard; and trans-fats are found in baked and fried foods, and pre-packaged snacks and foods, such as frozen pizza, cookies, biscuits, and cooking oils and spreads.

4. Avoid harmful use of alcohol

There is no safe level for drinking alcohol. Consuming alcohol can lead to health problems such as mental and behavioural disorders, including alcohol dependence, major NCDs such as liver cirrhosis, some cancers and heart diseases, as well as injuries resulting from violence and road clashes and collisions.

5. Don’t smoke

Smoking tobacco causes NCDs such as lung disease, heart disease and stroke. Tobacco kills not only the direct smokers but even non-smokers through second-hand exposure. Currently, there are around 15.9 million Filipino adults who smoke tobacco but 7 in 10 smokers are interested or plan to quit.

If you are currently a smoker, it’s not too late to quit. Once you do, you will experience immediate and long-term health benefits. If you are not a smoker, that’s great! Do not start smoking and fight for your right to breathe tobacco-smoke-free air.

6. Be active

Physical activity is defined as any bodily movement produced by skeletal muscles that requires energy expenditure. This includes exercise and activities undertaken while working, playing, carrying out household chores, travelling, and engaging in recreational pursuits. The amount of physical activity you need depends on your age group but adults aged 18-64 years should do at least 150 minutes of moderate-intensity physical activity throughout the week. Increase moderate-intensity physical activity to 300 minutes per week for additional health benefits.

7. Check your blood pressure regularly

Hypertension, or high blood pressure, is called a “silent killer”. This is because many people who have hypertension may not be aware of the problem as it may not have any symptoms. If left uncontrolled, hypertension can lead to heart, brain, kidney and other diseases. Have your blood pressure checked regularly by a health worker so you know your numbers. If your blood pressure is high, get the advice of a health worker. This is vital in the prevention and control of hypertension.

8. Get tested

Getting yourself tested is an important step in knowing your health status, especially when it comes to HIV, hepatitis B, sexually-transmitted infections (STIs) and tuberculosis (TB). Left untreated, these diseases can lead to serious complications and even death. Knowing your status means you will know how to either continue preventing these diseases or, if you find out that you’re positive, get the care and treatment that you need. Go to a public or private health facility, wherever you are comfortable, to have yourself tested.

9. Get vaccinated

Vaccination is one of the most effective ways to prevent diseases. Vaccines work with your body’s natural defences to build protection against diseases like cervical cancer, cholera, diphtheria, hepatitis B, influenza, measles, mumps, pneumonia, polio, rabies, rubella, tetanus, typhoid, and yellow fever.

In the Philippines, free vaccines are provided to children 1 year old and below as part of the Department of Health’s routine immunization programme. If you are an adolescent or adult, you may ask your physician if to check your immunization status or if you want to have yourself vaccinated.

10. Practice safe sex

Looking after your sexual health is important for your overall health and well-being. Practice safe sex to prevent HIV and other sexually transmitted infections like gonorrhoea and syphilis. There are available prevention measures such as pre-exposure prophylaxis (PrEP) that will protect you from HIV and condoms that will protect you from HIV and other STIs.Read More »

This is why you should put a banana peel on your skin

 This is why you should put a banana peel on your skin


Bananas are of course very tasty and great for your health. The yellow fruit is full of vitamins and minerals, like vitamin C, potassium and magnesium. After eating a banana, we throw away the peel almost immediately. Don’t throw away your banana peel from now on, but use it on your skin instead! It may sound crazy, but you should really give it a try!

Banana peel on your skin

We all eat bananas from time to time. The yellow piece of fruit is not only tasty but also very healthy. When we eat a banana, we are left with the peel. Do you throw your banana peel in the trash afterwards? Don’t do this anymore! It may sound crazy, but a banana is good for much more than just satisfying your hunger. So, we recommend holding on to that banana peel next time and use it on your skin!

1. Warts

Got a wart? Then a banana peel can help you get rid of it! All you have to do is put a banana peel on the wart before going to sleep and cover it with a little bandage. Repeat this trick every night for about a week. You will see that the wart will fall off on its own. This simple trick it will save you a visit to the doctor and it’s is completely pain-free!

2. Wrinkles

Did you know that the antioxidants in banana peel can work wonders for your skin? A simple banana peel can prevent wrinkles! Rub the peel over your face and wait for half an hour. Next, wash your face thoroughly and repeat this trick for a few days. After a while, you will see that your wrinkles are visibly reduced!

3. Pimples

A banana peel is a lifesaver in the fight against pimples. Gently rub the inside of the banana peel over your skin. This creates a soft scrub. Let it rest on your skin for at least two hours. This trick works best if you leave it on your skin all night before thoroughly washing your face. Do this every day and you’ll see results after a few days already.

4. Bruises

Bananas to the rescue yet again! A simple way to help bruises fade fast is with a banana peel. Rub the inside of the peel over the bruise for ten to thirty minutes. Next, cover with a bandage and leave on overnight. By the morning, the bruise will have faded slightly!

5. White teeth

You can really get whiter teeth using just a banana peel. Don’t panic, you don’t have to chew it! Just rub the inside of the banana peel along your teeth, until they’re completely covered with a layer of banana paste. Leave it on for about ten minutes. Then brush your teeth with a dry toothbrush to let the banana paste do it’s magic. Brush your teeth in a circular motion for three minutes. Do this every day and you’ll see results after two weeks already!Read More »

This brown bug will make destroy your yard, take action if you see it

 This brown bug will make destroy your yard, take action if you see it

Backyards are usually our little pieces of heaven, however, if we don’t pay enough attention they can be destroyed quite easily. Something very small can be the cause of that, a brown bug also known as the stink bug. Despite the fact that it looks like a harmless insect, it can do more harm than you can imagine to your garden.

Its identity

Insects are usually quite tiny and hard to identify many times. The stink bug is no exception, a tiny insect, brown in color and a round body. This little critter has 6 legs, and another very important feature is the bug’s back, that reminds you of an old shield.

 The grown bug

The biggest problem with this one may be the fact that he’s quite tiny, we are talking 0.7 inches tiny. For that reason it can be quite difficult at times to even see it. They can destroy your plants without you even noticing it. To make matters worse, the stink bugs can also fly, so that will make everything even more difficult.

The biggest problem with this one may be the fact that he’s quite tiny, we are talking 0.7 inches tiny. For that reason it can be quite difficult at times to even see it. They can destroy your plants without you even noticing it. To make matters worse, the stink bugs can also fly, so that will make everything even more difficult.

The stink bug isn’t a bug that is satisfied with just ruining your backyard, they will infest even your house. Every tiny hole in your windows or cracks in your walls can be a potential entrance for them. We are certain that no one wants them as guests in their house.

Brown stink bug

You may think that this name is just a joke, but we are quite serious, the brown stink bug is also known as Morphological halys. It doesn’t have the best name for sure. Taking into consideration the trouble that they are able to cause, we’re quite certain that this name pales in comparison from the ones they’ve heard from owners and gardeners.

Country of origin

It’s quite an interesting fact to know that this bug has made its presence known in the Western world quite late. They originate from Asia, in countries such as Korea, Taiwan, China, and Japan. However, now they are rapidly moving into different parts of the world.

They invade everything

As we explained earlier, they are quite invasive as species and that is what they have been doing for quite some time. The question is how did they actually spread in so many countries? One expert thinks that he may have the answer to that. Max Barclay, the head of Cooperate collection which is located at the National History Museum.


A fancy ride

Barclay gave an interview a while back for The Guardian in which he stated that the annoying little critters probably may have come via overseas shipments. It’s quite fascinating to think that a ship may have been responsible for introducing us to this unwanted pest. In addition to that, it is important to mention that they didn’t just hide there for fun, there may be a more logical answer to that.

The process of hibernation

In the interview by Barclay he further stated that they are inactive when the temperatures drop so they try to find a place where they can hide until the weather starts to warm up again. The process is called “diapason” and it is basically hibernation but for bugs. A cargo ship doesn’t seem like a bad place to wait out.

No cold temperatures

Since they run away from colder temperatures it is only logical to know that they prefer warmer temperatures and they will continue to increase in number as the years go by. Seeing how the temperatures are rising in general every year, that is not a surprise.

A paradise for them?

Back in 2020, specialists shared a research they had made regarding the environment that Switzerland could offer in the next century for the stink bug, and the results came less than pleasing for the people living there. It seems that the tiny European country is a perfect spot for them, and as we have seen, they are already spreading out everywhere.

An expert’s opinion

Dr. Tim Haye took part in a research for CABI (Centre for Agriculture and Biosciences International). He shared some fascinating findings regarding this annoying little bug. The findings were shared in CABI’s website in sept. 2020.

Affected by climate change

Dr. Haye said that climate change is already having a huge impacting in the way many species are behaving and it is also modifying them. Besides that, their life cycle and reproduction are also affected. Since these changes aren’t limited only to one country, it will also affect the Central-European of Switzerland as well. It seems that Swiss citizens have to be on the lookout for this little bug.

Keeping an eye on the spread

Dr. Haye continued by saying that the range expansion could reach Alps’ foothills. Even higher latitudes of the country could become one day hospitable to the stink bug taking into consideration how the climate change patterns are unfolding. Seeing this, people of Switzerland will surely start to prepare in the future of what may happen once this critter makes its presence known in the country.

Reasons to be concerned

When we are talking about these concerns it is important to say that the projection of when the climate will be perfect for stink bug to invade Switzerland is in the next century. While that may seem far ahead into the future, we should always remember that they can wreak havoc once they reach the country.

The U.S.

Pest World. org said that the stink bug first was discovered in America back in 1996 in the state of Pennsylvania. It took no less than five years for it to be confirmed. Imagine that for five years after its discovery no one knew that they were already spreading throughout the country already!

North Carolina

During that time they had already started to migrate through the country’s eastern states. When they reached New Jersey it took them only a few years to reach Virginia. Just recently they managed to call North Carolina their home as well. This is very concerning because this is not the entirety of their movement that they have made.Read More »

Dealing with ants in your home? Use this trick to make them disappear!

 Dealing with ants in your home? Use this trick to make them disappear!


Most of the people like summer, the weather gets hot and it is very pleasant to spend time outside. Sunlight and fresh air are great for us, but summer also brings its drawbacks. One problem that many people face during the summer months are insects. They seem to come out of nowhere and can be really annoying. Ants in particular can be a real nuisance as they are very attracted to leftover food.

This attraction is what causes seemingly endless colonies of ants that regularly invade your garden, your balcony or even your kitchen. Although ants are small and harmless, they are certainly not particularly hygienic and it is very unpleasant to include them in your diet. Even though there are many chemical insecticides available to combat this problem, using these products is not a particularly pleasant idea. No one wants to bombard their kitchen with chemicals just to get rid of some annoying ants. This is especially true if you have small children or pets. What if I told you that you can solve this issue with a simple trick and you only need ingredients that you already have in your home?

As hot weather often intensifies the smell, keep reading to learn what can be done about it.

The smell of garbage is something that no one wants to have in or near their home. As a quick solution to this problem, you can use baking soda and regularly dump some of it in your trash. Another way to combat bad odor is to use a slightly cotton cloth soaked in essential oils. Just drop it in the bottom of the bucket and it will help hide the unpleasant smell of garbage on hot summer days.

If you're still looking for a way to keep ants from taking over your kitchen, we have a list of some of the best ways to get rid of them!

Cinnamon

One of the reasons ants are so annoying is their incredible sense of smell, which allows them to locate food sources at great distances. Luckily, this sense of smell is also a great tool to make sure they stay away. Ants hate the smell of cinnamon, which makes them surprisingly easy to keep away from. All you have to do is mix some cinnamon oil in water and apply this mixture on the areas where you have seen ants earlier. You can also place cinnamon tubes near windows or doors to prevent ants from entering the house. Alternatively, you can also use a more radical approach and spray the little buggers directly with a mixture of water and cinnamon oil.

vinegar

Ants react very strongly to vinegar, which makes this inexpensive household item ideal when trying to get rid of them. The easiest way to use vinegar for this purpose is to make a mixture of water and vinegar and spray the ant colonies directly with it. You can also apply it on windows and doors. To make sure this method works, you'll need to apply the vinegar mixture regularly until the ants stop.

borax

Borax, also known as sodium tetraborate, is used in many cleaning products as well as insecticides. This colorless crystal salt can be purchased at pharmacies, some supermarkets, as well as home improvement stores. Simply dissolve two tablespoons of borax in a medium-sized amount of hot water and add some sugar to the mixture. You will then need to soak small pieces of cotton wool in the liquid and place them in areas where ants frequent (such as windows, doors, or kitchen tops). The sugar will attract the ants, while the sodium tetraborate will kill them.Read More »

Health Matter: Often troubled by flatulence and gas at night? Know its causes and home remedies

 सेहत की बात: अक्सर रात में पेट फूलने-गैस से रहते हैं परेशान? जानिए इसके कारण और बचाव के घरेलू तरीके


क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनको रात के समय अक्सर पेट फूलने या कब्ज की दिक्कत बनी रहती है? रात के समय में गैस बनने के कई कारण हो सकते हैं, मुख्यरूप से इसे पाचन प्रक्रिया में गड़बड़ी का संकेत माना जाता है। आहार और जीवनशैली की कुछ गड़बड़ आदतों के कारण आपको इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, पाचन तंत्र में गैस का होना पाचन प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है। हालांकि कुछ लोगों को अक्सर गैस की समस्या बनी रहती है, वहीं कुछ स्थितियों में गैस के कारण शरीर के कई अंगों में तेज दर्द की भी दिक्कत हो सकती है। 

डॉक्टर्स कहते हैं, यदि आपको रात के समय पेट फूलने या गैस की समस्या बनी रहती है तो भोजन में बदलाव करना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा लिवर की बीमारियों जिसके कारण पाचन तंत्र प्रभावित हो जाता है, इस स्थिति में भी पेट में अतिरिक्त गैस बनती रह सकती है।

अगर आपको अक्सर इस तरह की दिक्कत रहती है तो किसी डॉक्टर से मिलकर स्थिति के सही कारणों का जरूर पता कर लें। यदि आपको कोई अंतर्निहित बीमारी नहीं है तो गैस की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आइए कुछ घरेलू तरीकों के बारे में जानते हैं जिनकी मदद से इस समस्या में आसानी से लाभ पाया जा सकता है?

आहार में करें बदलाव

स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं गैस बनने या पेट फूलने की ज्यादातर समस्याओं के लिए आहार में गड़बड़ी को प्रमुख कारण माना जाता है। इसके लिए आहार में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। पेट में गैस बनने की समस्या को कम करने के लिए बीन्स और साबुत अनाज का सेवन कम करें।  कुछ साबुत अनाज जैसे गेहूं, दलिया या फिर बीन्स, छोले, राजमा आदि की गैस बनने का कारण हो सकती हैं। इन चीजों का सेवन रात के समय में करने से बचें। रात के समय में हमेशा हल्का भोजन करने की सलाह दी जाती है।

भोजन के बाद वॉक जरूर करें

गैस बनने या भोजन के पाचन में आने वाली समस्या का एक कारण रात में भोजन के बाद तुरंत बेड पर चले जाना भी है। रात में मेटाबॉलिज्म की दर कम होती है, इससे भारी भोजन का पाचन कठिन हो जाता है। वहीं यदि आप भोजन के बाद तुरंत बेड पर चले जाते हैं तो इससे भी पाचन की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इस तरह की दिक्कतों से बचे रहने के लिए  भोजन के बाद वॉक जरूर करें, इससे पाचन में लाभ मिलता है।

सेब के सिरके का सेवन

गैस की समस्या से बचे रहने के लिए सेब के सिरके का सेवन करना भी अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए एक गिलास पानी में 1 बड़ा चम्मच सेब का सिरक घोलकर पीने से गैस की समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि यदि आपकी कोई दवा चल रही है तो बिना डॉक्टर की सलाह के ऐसे घरेलू उपायों के प्रयोग से बचें। कुछ स्थितियों में ये उपाय दवाइयों के प्रभाव को कम कर सकते हैं।

रात में कॉफी-चाय पीने से बचें

ज्यादा कॉफी या चाय पीने की आदत भी गैस और पेट फूलने का कारण हो सकती है। क्योंकि इसमें कैफीन होता है, ऐसे में रात के समय में इनके सेवन से पाचन स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, शाम 6 बजे के बाद कैफीन या निकोटीन आदि के सेवन से बचना चाहिए, ये न सिर्फ पाचन को प्रभावित करती हैं साथ ही इनकी आदत नींद विकारों का भी कारण बन सकती है। Read More »