Search This Website

Monday, September 26, 2022

IOCL એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2022 – કુલ 1535 જગ્યાઓ માટે ભરતી

 IOCL એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2022: ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ટ્રેડ અને ટેક્નિશિયન એપ્રેન્ટિસ ની 1535 જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે.IOCL દ્વારા એપ્રેન્ટિસ ની વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે.રસ અને લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર તારીખ 23 ઓક્ટોબર 2022 સુધી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકશે.ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન દ્વારા દેશના વિવિધ ઝોન પ્રમાણે આ ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે. 


IOCL એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2022

ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન (IOCL) દ્વારા ટ્રેડ અને ટેક્નિશિયન એપ્રેન્ટિસ ની 1535 જગ્યાઓ માટે ઓનલાઈન અરજી મંગાવવામાં આવી છે.આ ભરતીમાં સિલેક્ટ થનાર ઉમેદવાર ને પોસ્ટ પ્રમાણે અલગ અલગ પગાર આપવામાં આવશે.ઉમેદવાર ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન ની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ ની મુલાકાત લઈને ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકશે.

કંપની નું નામIOCL
પોસ્ટનું નામએપ્રેન્ટિસ
કુલ જગ્યાઓ1535
અરજી પક્રિયાઓનલાઈન
જોબ લોકેશનભારત
ફોર્મની છેલ્લી તારીખ23 ઓક્ટોબર 2022
ઓફિશિયલ વેબસાઈટwww.iocl.com

IOCL ભરતી 2022

ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન દ્વારા એપ્રેન્ટિસ ની 1535 જગ્યાઓ માટેની ભરતી કરવા માટે જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે.

ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસ

પોસ્ટનું નામજગ્યાઓ
એટેડન્ટ ઓપરેટર (કેમિકલ પ્લાન્ટ)396
ફિટર161
બોઇલર54
સેક્રેટેરીયલ આસિસ્ટન્ટ39
એકાઉન્ટન્ટ45
ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર73

ટેક્નિશિયન એપ્રેન્ટિસ

કેમિકલ332
મિકેનિકલ163
ઇલેક્ટ્રિકલ198
Instrumentation74

IOCL એપ્રેન્ટિસ ભરતી શૈક્ષણિક લાયકાત

ધોરણ 12 પાસ, ITI પાસ, ગ્રેજ્યુએટ અને ડિપ્લોમા માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી પાસ કરેલ ઉમેદવાર આ ભરતીમાં ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકશે.

વય મર્યાદા

18 થી 24 વર્ષની ઉંમર ધરાવતા ઉમેદવાર આ ભરતીમાં ઓનલાઈન એપ્લાય કરી શકશે. કેટેગરી પ્રમાણે ઉંમરમાં છૂટ છાટ આપવામાં છે.

IOCL એપ્રેન્ટિસ ભરતી ઓનલાઈન ફોર્મ

રસ અને લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર ઓફિશિયલ વેબસાઈટ www.iocl.com પર જઈને 24 સપ્ટેમ્બર 2022 થી 23 ઓક્ટોબર 2022 સુધી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકશે.

IOCL એપ્રેન્ટિસ ભરતી પસંદગી પક્રિયા

ઉમેદવારો ની પસંદગી લેખિત પરીક્ષા, ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન અને ફાઈનલ મેરીટ લિસ્ટ ના આધારે કરવામાં આવશે. વધુ માહિતી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો.

નોટિફિકેશન વાંચવાઅહીં ક્લિક કરો
ફોર્મ ભરવાઅહીં ક્લિક કરો
Read More »

Friday, September 23, 2022

Anger foods: Don't do meditation and exercise to reduce anger, eat these 5 foods

 Anger foods: Don't do meditation and exercise to reduce anger, eat these 5 foods

Food is more connected with the mind than with our body. That's why we eat the same food whenever we feel like it. But some people eat more food when they are angry or sad. Actually, it is emotional eating in which people start eating more and more food to avoid their emotions. Most of us can fall prey to this problem. In such a situation, people often start consuming unhealthy foods according to the craving. Such as baked goods, sweets, chocolates and snacks and oily and fatty items. Whereas if you eat some healthy foods instead of them, then they can help you in controlling anger. So, let us tell you about the foods to help control anger.

What to eat to reduce anger - Anger reducing foods 

1. Eat Oranges

Orange can help you reduce anger . Even though you may find it strange, orange can really help in controlling your anger. In fact, it contains some antioxidants like vitamin C, fiber and carotenoids that increase dopamine and control mood swings. Along with this, it also restores hydration in the body and its taste helps in forgetting anger.

2. Eat Green Leafy Vegetables

Green leafy vegetables are very beneficial for the brain and especially the neurons. These leafy green vegetables are high in antioxidants and they calm your mood swings. Apart from this, it is also helpful in reducing cravings. The nutrients in these vegetables help reduce anxiety and relax muscles, so eat cucumbers, cucumbers and peas whenever you feel angry.

3. Eat Foods Rich in Omega-3

Increase your intake of omega-3 fatty acids found in flaxseeds, chia seeds and walnuts to help fight feelings of depression. If you do not have it, then you can eat things like almonds, cashews and walnuts which can increase omega-3 fatty acids in your body and help you control mood swings and anger.

4. Eat Coconut

Coconut actually lowers glucose levels, thereby reducing stress and having a calming effect on the mind. Along with this, the fiber of coconut is also helpful in reducing cravings. In addition, its magnesium enhances sleep and calms your mind. Along with this, it also reduces the craving for sweets and helps in weight loss .

5. Eat Foods Rich in Vitamin D

Get your vitamin D levels checked. Low levels of vitamin D have been linked to depression and mood disorders. Vitamin D intake can help reduce anger. For this, you can eat things like fatty fish, egg yolk and mushrooms. always , they can always prescribe some supplements to you after seeing the doctor.

Read More »

10 health tips for 2020

 10 health tips for 2020


1. Eat a healthy diet

Eat a combination of different foods, including fruit, vegetables, legumes, nuts and whole grains. Adults should eat at least five portions (400g) of fruit and vegetables per day. You can improve your intake of fruits and vegetables by always including veggies in your meal; eating fresh fruit and vegetables as snacks; eating a variety of fruits and vegetables; and eating them in season. By eating healthy, you will reduce your risk of malnutrition and noncommunicable diseases (NCDs) such as diabetes, heart disease, stroke and cancer.

2. Consume less salt and sugar

Filipinos consume twice the recommended amount of sodium, putting them at risk of high blood pressure, which in turn increases the risk of heart disease and stroke. Most people get their sodium through salt. Reduce your salt intake to 5g per day, equivalent to about one teaspoon. It’s easier to do this by limiting the amount of salt, soy sauce, fish sauce and other high-sodium condiments when preparing meals; removing salt, seasonings and condiments from your meal table; avoiding salty snacks; and choosing low-sodium products.

On the other hand, consuming excessive amounts of sugars increases the risk of tooth decay and unhealthy weight gain. In both adults and children, the intake of free sugars should be reduced to less than 10% of total energy intake. This is equivalent to 50g or about 12 teaspoons for an adult. WHO recommends consuming less than 5% of total energy intake for additional health benefits. You can reduce your sugar intake by limiting the consumption of sugary snacks, candies and sugar-sweetened beverages.

3. Reduce intake of harmful fats

Fats consumed should be less than 30% of your total energy intake. This will help prevent unhealthy weight gain and NCDs. There are different types of fats, but unsaturated fats are preferable over saturated fats and trans-fats. WHO recommends reducing saturated fats to less than 10% of total energy intake; reducing trans-fats to less than 1% of total energy intake; and replacing both saturated fats and trans-fats to unsaturated fats.

The preferable unsaturated fats are found in fish, avocado and nuts, and in sunflower, soybean, canola and olive oils; saturated fats are found in fatty meat, butter, palm and coconut oil, cream, cheese, ghee and lard; and trans-fats are found in baked and fried foods, and pre-packaged snacks and foods, such as frozen pizza, cookies, biscuits, and cooking oils and spreads.

4. Avoid harmful use of alcohol

There is no safe level for drinking alcohol. Consuming alcohol can lead to health problems such as mental and behavioural disorders, including alcohol dependence, major NCDs such as liver cirrhosis, some cancers and heart diseases, as well as injuries resulting from violence and road clashes and collisions.

5. Don’t smoke

Smoking tobacco causes NCDs such as lung disease, heart disease and stroke. Tobacco kills not only the direct smokers but even non-smokers through second-hand exposure. Currently, there are around 15.9 million Filipino adults who smoke tobacco but 7 in 10 smokers are interested or plan to quit.

If you are currently a smoker, it’s not too late to quit. Once you do, you will experience immediate and long-term health benefits. If you are not a smoker, that’s great! Do not start smoking and fight for your right to breathe tobacco-smoke-free air.

6. Be active

Physical activity is defined as any bodily movement produced by skeletal muscles that requires energy expenditure. This includes exercise and activities undertaken while working, playing, carrying out household chores, travelling, and engaging in recreational pursuits. The amount of physical activity you need depends on your age group but adults aged 18-64 years should do at least 150 minutes of moderate-intensity physical activity throughout the week. Increase moderate-intensity physical activity to 300 minutes per week for additional health benefits.

7. Check your blood pressure regularly

Hypertension, or high blood pressure, is called a “silent killer”. This is because many people who have hypertension may not be aware of the problem as it may not have any symptoms. If left uncontrolled, hypertension can lead to heart, brain, kidney and other diseases. Have your blood pressure checked regularly by a health worker so you know your numbers. If your blood pressure is high, get the advice of a health worker. This is vital in the prevention and control of hypertension.

8. Get tested

Getting yourself tested is an important step in knowing your health status, especially when it comes to HIV, hepatitis B, sexually-transmitted infections (STIs) and tuberculosis (TB). Left untreated, these diseases can lead to serious complications and even death. Knowing your status means you will know how to either continue preventing these diseases or, if you find out that you’re positive, get the care and treatment that you need. Go to a public or private health facility, wherever you are comfortable, to have yourself tested.

9. Get vaccinated

Vaccination is one of the most effective ways to prevent diseases. Vaccines work with your body’s natural defences to build protection against diseases like cervical cancer, cholera, diphtheria, hepatitis B, influenza, measles, mumps, pneumonia, polio, rabies, rubella, tetanus, typhoid, and yellow fever.

In the Philippines, free vaccines are provided to children 1 year old and below as part of the Department of Health’s routine immunization programme. If you are an adolescent or adult, you may ask your physician if to check your immunization status or if you want to have yourself vaccinated.

10. Practice safe sex

Looking after your sexual health is important for your overall health and well-being. Practice safe sex to prevent HIV and other sexually transmitted infections like gonorrhoea and syphilis. There are available prevention measures such as pre-exposure prophylaxis (PrEP) that will protect you from HIV and condoms that will protect you from HIV and other STIs.Read More »

This is why you should put a banana peel on your skin

 This is why you should put a banana peel on your skin


Bananas are of course very tasty and great for your health. The yellow fruit is full of vitamins and minerals, like vitamin C, potassium and magnesium. After eating a banana, we throw away the peel almost immediately. Don’t throw away your banana peel from now on, but use it on your skin instead! It may sound crazy, but you should really give it a try!

Banana peel on your skin

We all eat bananas from time to time. The yellow piece of fruit is not only tasty but also very healthy. When we eat a banana, we are left with the peel. Do you throw your banana peel in the trash afterwards? Don’t do this anymore! It may sound crazy, but a banana is good for much more than just satisfying your hunger. So, we recommend holding on to that banana peel next time and use it on your skin!

1. Warts

Got a wart? Then a banana peel can help you get rid of it! All you have to do is put a banana peel on the wart before going to sleep and cover it with a little bandage. Repeat this trick every night for about a week. You will see that the wart will fall off on its own. This simple trick it will save you a visit to the doctor and it’s is completely pain-free!

2. Wrinkles

Did you know that the antioxidants in banana peel can work wonders for your skin? A simple banana peel can prevent wrinkles! Rub the peel over your face and wait for half an hour. Next, wash your face thoroughly and repeat this trick for a few days. After a while, you will see that your wrinkles are visibly reduced!

3. Pimples

A banana peel is a lifesaver in the fight against pimples. Gently rub the inside of the banana peel over your skin. This creates a soft scrub. Let it rest on your skin for at least two hours. This trick works best if you leave it on your skin all night before thoroughly washing your face. Do this every day and you’ll see results after a few days already.

4. Bruises

Bananas to the rescue yet again! A simple way to help bruises fade fast is with a banana peel. Rub the inside of the peel over the bruise for ten to thirty minutes. Next, cover with a bandage and leave on overnight. By the morning, the bruise will have faded slightly!

5. White teeth

You can really get whiter teeth using just a banana peel. Don’t panic, you don’t have to chew it! Just rub the inside of the banana peel along your teeth, until they’re completely covered with a layer of banana paste. Leave it on for about ten minutes. Then brush your teeth with a dry toothbrush to let the banana paste do it’s magic. Brush your teeth in a circular motion for three minutes. Do this every day and you’ll see results after two weeks already!Read More »

This brown bug will make destroy your yard, take action if you see it

 This brown bug will make destroy your yard, take action if you see it

Backyards are usually our little pieces of heaven, however, if we don’t pay enough attention they can be destroyed quite easily. Something very small can be the cause of that, a brown bug also known as the stink bug. Despite the fact that it looks like a harmless insect, it can do more harm than you can imagine to your garden.

Its identity

Insects are usually quite tiny and hard to identify many times. The stink bug is no exception, a tiny insect, brown in color and a round body. This little critter has 6 legs, and another very important feature is the bug’s back, that reminds you of an old shield.

 The grown bug

The biggest problem with this one may be the fact that he’s quite tiny, we are talking 0.7 inches tiny. For that reason it can be quite difficult at times to even see it. They can destroy your plants without you even noticing it. To make matters worse, the stink bugs can also fly, so that will make everything even more difficult.

The biggest problem with this one may be the fact that he’s quite tiny, we are talking 0.7 inches tiny. For that reason it can be quite difficult at times to even see it. They can destroy your plants without you even noticing it. To make matters worse, the stink bugs can also fly, so that will make everything even more difficult.

The stink bug isn’t a bug that is satisfied with just ruining your backyard, they will infest even your house. Every tiny hole in your windows or cracks in your walls can be a potential entrance for them. We are certain that no one wants them as guests in their house.

Brown stink bug

You may think that this name is just a joke, but we are quite serious, the brown stink bug is also known as Morphological halys. It doesn’t have the best name for sure. Taking into consideration the trouble that they are able to cause, we’re quite certain that this name pales in comparison from the ones they’ve heard from owners and gardeners.

Country of origin

It’s quite an interesting fact to know that this bug has made its presence known in the Western world quite late. They originate from Asia, in countries such as Korea, Taiwan, China, and Japan. However, now they are rapidly moving into different parts of the world.

They invade everything

As we explained earlier, they are quite invasive as species and that is what they have been doing for quite some time. The question is how did they actually spread in so many countries? One expert thinks that he may have the answer to that. Max Barclay, the head of Cooperate collection which is located at the National History Museum.


A fancy ride

Barclay gave an interview a while back for The Guardian in which he stated that the annoying little critters probably may have come via overseas shipments. It’s quite fascinating to think that a ship may have been responsible for introducing us to this unwanted pest. In addition to that, it is important to mention that they didn’t just hide there for fun, there may be a more logical answer to that.

The process of hibernation

In the interview by Barclay he further stated that they are inactive when the temperatures drop so they try to find a place where they can hide until the weather starts to warm up again. The process is called “diapason” and it is basically hibernation but for bugs. A cargo ship doesn’t seem like a bad place to wait out.

No cold temperatures

Since they run away from colder temperatures it is only logical to know that they prefer warmer temperatures and they will continue to increase in number as the years go by. Seeing how the temperatures are rising in general every year, that is not a surprise.

A paradise for them?

Back in 2020, specialists shared a research they had made regarding the environment that Switzerland could offer in the next century for the stink bug, and the results came less than pleasing for the people living there. It seems that the tiny European country is a perfect spot for them, and as we have seen, they are already spreading out everywhere.

An expert’s opinion

Dr. Tim Haye took part in a research for CABI (Centre for Agriculture and Biosciences International). He shared some fascinating findings regarding this annoying little bug. The findings were shared in CABI’s website in sept. 2020.

Affected by climate change

Dr. Haye said that climate change is already having a huge impacting in the way many species are behaving and it is also modifying them. Besides that, their life cycle and reproduction are also affected. Since these changes aren’t limited only to one country, it will also affect the Central-European of Switzerland as well. It seems that Swiss citizens have to be on the lookout for this little bug.

Keeping an eye on the spread

Dr. Haye continued by saying that the range expansion could reach Alps’ foothills. Even higher latitudes of the country could become one day hospitable to the stink bug taking into consideration how the climate change patterns are unfolding. Seeing this, people of Switzerland will surely start to prepare in the future of what may happen once this critter makes its presence known in the country.

Reasons to be concerned

When we are talking about these concerns it is important to say that the projection of when the climate will be perfect for stink bug to invade Switzerland is in the next century. While that may seem far ahead into the future, we should always remember that they can wreak havoc once they reach the country.

The U.S.

Pest World. org said that the stink bug first was discovered in America back in 1996 in the state of Pennsylvania. It took no less than five years for it to be confirmed. Imagine that for five years after its discovery no one knew that they were already spreading throughout the country already!

North Carolina

During that time they had already started to migrate through the country’s eastern states. When they reached New Jersey it took them only a few years to reach Virginia. Just recently they managed to call North Carolina their home as well. This is very concerning because this is not the entirety of their movement that they have made.Read More »

Dealing with ants in your home? Use this trick to make them disappear!

 Dealing with ants in your home? Use this trick to make them disappear!


Most of the people like summer, the weather gets hot and it is very pleasant to spend time outside. Sunlight and fresh air are great for us, but summer also brings its drawbacks. One problem that many people face during the summer months are insects. They seem to come out of nowhere and can be really annoying. Ants in particular can be a real nuisance as they are very attracted to leftover food.

This attraction is what causes seemingly endless colonies of ants that regularly invade your garden, your balcony or even your kitchen. Although ants are small and harmless, they are certainly not particularly hygienic and it is very unpleasant to include them in your diet. Even though there are many chemical insecticides available to combat this problem, using these products is not a particularly pleasant idea. No one wants to bombard their kitchen with chemicals just to get rid of some annoying ants. This is especially true if you have small children or pets. What if I told you that you can solve this issue with a simple trick and you only need ingredients that you already have in your home?

As hot weather often intensifies the smell, keep reading to learn what can be done about it.

The smell of garbage is something that no one wants to have in or near their home. As a quick solution to this problem, you can use baking soda and regularly dump some of it in your trash. Another way to combat bad odor is to use a slightly cotton cloth soaked in essential oils. Just drop it in the bottom of the bucket and it will help hide the unpleasant smell of garbage on hot summer days.

If you're still looking for a way to keep ants from taking over your kitchen, we have a list of some of the best ways to get rid of them!

Cinnamon

One of the reasons ants are so annoying is their incredible sense of smell, which allows them to locate food sources at great distances. Luckily, this sense of smell is also a great tool to make sure they stay away. Ants hate the smell of cinnamon, which makes them surprisingly easy to keep away from. All you have to do is mix some cinnamon oil in water and apply this mixture on the areas where you have seen ants earlier. You can also place cinnamon tubes near windows or doors to prevent ants from entering the house. Alternatively, you can also use a more radical approach and spray the little buggers directly with a mixture of water and cinnamon oil.

vinegar

Ants react very strongly to vinegar, which makes this inexpensive household item ideal when trying to get rid of them. The easiest way to use vinegar for this purpose is to make a mixture of water and vinegar and spray the ant colonies directly with it. You can also apply it on windows and doors. To make sure this method works, you'll need to apply the vinegar mixture regularly until the ants stop.

borax

Borax, also known as sodium tetraborate, is used in many cleaning products as well as insecticides. This colorless crystal salt can be purchased at pharmacies, some supermarkets, as well as home improvement stores. Simply dissolve two tablespoons of borax in a medium-sized amount of hot water and add some sugar to the mixture. You will then need to soak small pieces of cotton wool in the liquid and place them in areas where ants frequent (such as windows, doors, or kitchen tops). The sugar will attract the ants, while the sodium tetraborate will kill them.Read More »

Health Matter: Often troubled by flatulence and gas at night? Know its causes and home remedies

 सेहत की बात: अक्सर रात में पेट फूलने-गैस से रहते हैं परेशान? जानिए इसके कारण और बचाव के घरेलू तरीके


क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनको रात के समय अक्सर पेट फूलने या कब्ज की दिक्कत बनी रहती है? रात के समय में गैस बनने के कई कारण हो सकते हैं, मुख्यरूप से इसे पाचन प्रक्रिया में गड़बड़ी का संकेत माना जाता है। आहार और जीवनशैली की कुछ गड़बड़ आदतों के कारण आपको इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, पाचन तंत्र में गैस का होना पाचन प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है। हालांकि कुछ लोगों को अक्सर गैस की समस्या बनी रहती है, वहीं कुछ स्थितियों में गैस के कारण शरीर के कई अंगों में तेज दर्द की भी दिक्कत हो सकती है। 

डॉक्टर्स कहते हैं, यदि आपको रात के समय पेट फूलने या गैस की समस्या बनी रहती है तो भोजन में बदलाव करना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा लिवर की बीमारियों जिसके कारण पाचन तंत्र प्रभावित हो जाता है, इस स्थिति में भी पेट में अतिरिक्त गैस बनती रह सकती है।

अगर आपको अक्सर इस तरह की दिक्कत रहती है तो किसी डॉक्टर से मिलकर स्थिति के सही कारणों का जरूर पता कर लें। यदि आपको कोई अंतर्निहित बीमारी नहीं है तो गैस की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आइए कुछ घरेलू तरीकों के बारे में जानते हैं जिनकी मदद से इस समस्या में आसानी से लाभ पाया जा सकता है?

आहार में करें बदलाव

स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं गैस बनने या पेट फूलने की ज्यादातर समस्याओं के लिए आहार में गड़बड़ी को प्रमुख कारण माना जाता है। इसके लिए आहार में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। पेट में गैस बनने की समस्या को कम करने के लिए बीन्स और साबुत अनाज का सेवन कम करें।  कुछ साबुत अनाज जैसे गेहूं, दलिया या फिर बीन्स, छोले, राजमा आदि की गैस बनने का कारण हो सकती हैं। इन चीजों का सेवन रात के समय में करने से बचें। रात के समय में हमेशा हल्का भोजन करने की सलाह दी जाती है।

भोजन के बाद वॉक जरूर करें

गैस बनने या भोजन के पाचन में आने वाली समस्या का एक कारण रात में भोजन के बाद तुरंत बेड पर चले जाना भी है। रात में मेटाबॉलिज्म की दर कम होती है, इससे भारी भोजन का पाचन कठिन हो जाता है। वहीं यदि आप भोजन के बाद तुरंत बेड पर चले जाते हैं तो इससे भी पाचन की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इस तरह की दिक्कतों से बचे रहने के लिए  भोजन के बाद वॉक जरूर करें, इससे पाचन में लाभ मिलता है।

सेब के सिरके का सेवन

गैस की समस्या से बचे रहने के लिए सेब के सिरके का सेवन करना भी अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए एक गिलास पानी में 1 बड़ा चम्मच सेब का सिरक घोलकर पीने से गैस की समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि यदि आपकी कोई दवा चल रही है तो बिना डॉक्टर की सलाह के ऐसे घरेलू उपायों के प्रयोग से बचें। कुछ स्थितियों में ये उपाय दवाइयों के प्रभाव को कम कर सकते हैं।

रात में कॉफी-चाय पीने से बचें

ज्यादा कॉफी या चाय पीने की आदत भी गैस और पेट फूलने का कारण हो सकती है। क्योंकि इसमें कैफीन होता है, ऐसे में रात के समय में इनके सेवन से पाचन स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, शाम 6 बजे के बाद कैफीन या निकोटीन आदि के सेवन से बचना चाहिए, ये न सिर्फ पाचन को प्रभावित करती हैं साथ ही इनकी आदत नींद विकारों का भी कारण बन सकती है। Read More »

चेहरे पर चाहिए नेचुरल ग्लो तो डाइट में शामिल करें ये जूस

Glowing Skin: If you want a natural glow on the face, then include this juice in the diet

चमकता चेहरा तो हर किसी को पसंद होता है। इसके लिए लोग लाखों जतन भी करते हैं। महंगे केमिकल वाले प्रोडक्ट से लेकर घरेलु नुस्खे तक आजमाते हैं। लेकिन एक्ने और मुंहासे सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है। और मुंहासे और एक्ने चेहरे का पीछा नहीं छोड़ रहे तो एक बार अपने खानपान में बदलाव लाकर देखें। बॉडी की अंदरूनी सफाई चेहरे पर निखार लाने में मदद करती है। इस काम में डिटॉक्स ड्रिंक बेहद काम आएंगे। डिटॉक्स ड्रिंक शऱीर के टॉक्सिंस को बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो चलिए जानें कौन से डिटॉक्स ड्रिंक आपकी त्वचा को अंदरूनी ग्लो देंगे। 

संतरे और अदरक का जूस

विटामिन सी वाले फल त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। इनमे एंटीऑक्सी़डेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। संतरे के जूस में अदरक के रस को मिलाकर आप डिटॉक्स ड्रिंक तैयार कर सकते हैं। ये त्वचा को निखारने में मदद करेगा। 

टमाटर का जूस

साइट्रस फलों से त्वचा को बहुत लाभ होता है। लेकिन केवल साइट्रस फल ही विटामिन सी के स्त्रोत नहीं होते हैं। टमाटर से बने जूस को पीने से भी त्वचा अंदर से साफ होती है। 

चुकंदर का जूस

चुकंदर के रस को पीने से शरीर में खून की मात्रा बढ़ती है। वहीं इस रस में बादाम को मिलाने से विटामिन ई भी मिलता है। जिससे त्वचा की टैनिंग और सनबर्न कम होता है। डिटॉक्स ड्रिंक में आप चुकंदर और बादाम के जूस को भी पी सकते हैं।

हरी सब्जियों का जूस

हरी पत्तेदार सब्जियां सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है। इनके सेवन से पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है। वहीं शरीर के टॉक्सिंस भी बाहर निकल जाते हैं। अगर चेहरे पर पिंपल परेशान कर रहे हैं तो 

गाजर का जूस

शरीर को पोषण देने के लिए गाजर का जूस भी बेहद फायदेमंद होता है। विटामिन ए से भरपूर गाजर के जूस में हल्दी भी मिलाई जा सकती है। वहीं सेब के जूस को भी आप डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये सारे ड्रिंक त्वचा को नेचुरल ग्लो देते हैं। जिससे त्वचा पर होने वाले पिंपल और एक्ने से छुटकारा मिलता है।Read More »

Monday, September 19, 2022

Treat pimple or cavity in eyes like this at home, you will get relief

 Treat pimple or cavity in eyes like this at home, you will get relief


The problem of cavities in the eyes can happen to people of all ages. In this, there is a red pimple under or above the eyelids of the eyes. Even though this problem may seem small, but due to this, there are problems like severe pain, burning, itching and frequent tears in the eyes. If you treat it in time, you can keep the eyes safe. Today we will tell you some home remedies to get rid of the problem of cavity, so that you can get rid of this problem.

Try these easy home remedies to get rid of the problem of cavity 


Turmeric

Heat water and add some turmeric to it. Soak a cloth in it and apply it to the eyes. Doing this 3-4 times a day will end this problem.

castor oil

Castor oil is useful for treating cavities and for their quick healing. Wash the eyes thoroughly and soak cotton balls in warm water and soak them. After soaking, take a small amount of castor oil and apply it on the cavity. It is better to do this experiment twice a day.

Sandalwood

The effect of sandalwood is cooling and it gives freshness and energy to the mind. That is why there is a tradition of applying sandalwood vaccine on the forehead since time immemorial. Sandalwood also provides coolness to the eyes and cures cavities. For this, make a thick paste of sandalwood by rubbing it on the cob or any clean stone and apply it on the cavity. Due to this, the eye cavity will be cured in two days.

almond oil 

Almonds are beneficial not only for the eyes but for the whole body. Its oil also heals the cavities of the eyes. For this, soak almonds in some milk overnight. In the morning, prepare a paste by rubbing this soaked almond on the cob and apply this paste on the cavity. If you want, you can apply almond oil directly on the cavity. Due to this the cavity will be cured and the eyesight will also increase.

Irrigate with hot water

It gets cured by irrigating it with hot water when there is a cavity. For this, first heat a little water and squeeze a clean cotton cloth soaked in it and apply it to the pimple area. This will reduce the swelling of your eyes and will also give relief in pain.

Read More »

12 Surprising Facts About Russia

 12 Surprising Facts About Russia

As the world’s largest country and making up over a seventh of the earth’s entire land mass, it’s no wonder Russia is so diverse! Spanning 11 time zones and with a climate that varies from the subtropical heat of Sochi in the south, to the freezing Artic terrain of Siberia, Russia is guaranteed to intrigue and amaze!

For such a huge country, it sure is mysterious, which makes it all the more enticing. From the diversity to the element of the unexpected, Russia appeals to adventurous travellers keen to explore this fascinating country rich in history and culture. Here are some surprising facts about Russia to get you started.

1. It boasts the largest city in Europe

Many people believe that London or Paris hold the title for being the largest city in Europe. In actual fact, the largest by population is Moscow, with 12 million citizens. It’s unsurprising that this city features on many Russia tours, as it’s an intoxicating blend of historic culture and lively modernity.

2. Cats are employed at the Hermitage Museum

The Hermitage Museum is a museum of art and culture in Saint Peters burg and is a national treasure of Russia. And over 50 cats are actually a treasure of the Hermitage. The museum has employed cats since the 18th century and currently employs over 50 cats to protect the works of art in the museum from rats and mice. The group of cats reside at the museum with a full time carer and each even have their own personal passport with a photo.

3. Vodka was actually first invented in Poland

The country’s most famous alcoholic beverage was, in fact, first created in Poland, not Russia. However, there’s no denying that the Russians took the formula and improved it to perfection, making it one of the most popular and widely consumed spirits in the world. If you want to discover more about this drink, be sure to check out Moscow’s Vodka Museum.

4. Most of Russia is actually forest

It’s no secret Russia is massive, but the majority of it is actually Siberia which means that basically 60% of Russia is forest! And half of that forest is completely uninhabited by humans.

5. 20% of the world’s trees are in Russia

As most of Russia is actually forest, you’ll be pleased to know actually around 20% of all trees in the world are in Russia with and estimated 640 billion. Most of the trees are of course in Siberia, in remote and untouched area. However, these untouched forests are home to the endangered Siberian Tigers.

6. The world’s coldest inhabited town is in Russia

We know Russia is cold, but it’s hard to believe people actually live in these severely cold climates! The town of Oymyakon in Siberia is considered the coldest in the world. With an average winter temperature of -50°C and reaching it’s record coldest in 1938 at an unbelievable -78°C, only Antarctica is colder!

7. Russia experiences sub-tropical weather

Believe it or not, the south of Russia actually experiences sub-tropical temperatures! Located on the on the Black Sea coast, the city Sochi, is on the same latitude line as Nice. During the summer Sochi has an average temperature of around 28 °C. Often known as the ‘Russian Riviera’, this city has humid summers, palm trees and experiences mild winters. Guess there’s a new summer hot spot calling, watch out Nice!

8. Russia is home to the longest railway in the world

The Trans-Siberian Railroad is the longest in the world and to travel the length of it you would need to spend about a week on the train! The railway is 9,289km long (5,772 miles) and crosses eight time zones!

9. Russia is also home to the largest fortress in the world

Yup it seems to be a theme, everything is just simply bigger in Russia. Another is Moscow’s Kremlin, which is the biggest active medieval fortress in the world. The walls are over 2.5 km long, with twenty tours sprinkled across and the fortress spans more than 27 hectares.

10. Moscow has some of the most billionaire’s per capita in the world

This may or may not come as a surprise, but Russia’s capital city is in the top 5 of most billionaire residents in the word, over-taking Shanghai and London. According to Forbes, 79 billionaires to be exact. If you’re a luxury car fan, then Moscow is the place to go! Get ready to see more luxury cars than probably anywhere else on the road.

11. Russia is home to 12 active volcanoes

You can actually find 12 active volcanoes across the country, one of the most visited and accessible ones is Kamchatka. The landscapes surrounding the volcano are breath-taking. It’s the perfect place to go if you’re a bit of a nature lover and keen hiker as it’s home to over 1,000 species of plants and animals such as brown bears and wolves.

12. Lake Baikal has more water than any other lake

Lake Baikal is a stunning lake located in wild wild Siberia. It’s actually the largest freshwater lake in the world by water volume and contains 23% of the world’s freshwater! This is more than all the Great Lakes in North America combined!Read More »

Everything You Need To Know About Winter Gardening

 Everything You Need To Know About Winter Gardening

Are you concerned about how to increase the productivity of your garden this winter? If so, then this may be the time to learn something our ancestors always knew and practiced generations after generations. It may sound a bit surprising, but bountiful winter harvests are possible across different locations of the globe.

Winter cold hardening is the plantation of crops in the fall to harvest throughout the winter. By the start of winters, the crop reaches maturity and stays in good condition for eating fresh, even when the temperature dips. Here is the list of essential things you need to know for a successful winter gardening.

Plant cold-hardy vegetable varieties

If you are planning to grow summer crops at the helm of the winter season, you may be disappointed. Plantation of crops such as tomatoes, peppers, melons is undoubtedly a recipe for disaster. Instead of growing summer veggies that you love, you can plant cold-tolerant plants that can easily thrive when the temperature falls. Radish, carrots, spinach, onions, beets, cabbage, scallion are some of the significant collections of the slow, middle, and fast-maturing crops that you can quickly grow. These have nominal water requirements as compared to the summer crops.

Remove weeds and debris from the garden

One final weeding session can eliminate thousands of overwintering & unwanted seeds that will just be waiting to come out at the first hint of springs. The debris which is created as a result of fallen leaves and dead plants should be removed to avoid the possibility of pests and diseases. You can use clean and dry leaves fallen from the trees to use it as mulch after shredding. All you need to do is gather it and put it through a leaf shredder. If not a shredder, you can run them over using a lawnmower with a bag attached to it. It will prevent them from getting packed together in layers and provides a better air circulation & water passage.  

Proper pruning in winter

Proper pruning is one of the best ways that increase the overall lifespan of your plants. It provides a much-needed balance to your plants. All you have got to do is cut the perennials that are required in the winters. It includes the leaves that will blacken and turn spongy and also the ones that are much likely to harbor disease or insects. Cut the spindly branches, which might get damaged with the extra load of snow. Cut the crossing branches, which can be damaged from rubbing in high winds. Depending on the pruning necessities that you deem fit, other major pruning can be left for some other time.

Consider wrapping newly planted shrubs

Your evergreen shrubs are most likely to get damaged from the howling winter winds. It also causes the dehydration of the plants. The plants which usually have weak branches or those with leaves that are easily harmed should be wrapped around in a breathable material. You can use a variety of products like shrub covers or cheap burlaps, which are specifically designed for protecting bushes and small trees.

Add compost to the soil

Your plant can benefit a lot if you are adding compost to the soil. It provides organic nutrients to the soil, which is necessary for the growth of the plants. It would help the plants even better if you use organic compost as opposed to the artificial ones. But you need to be careful before adding the compost to the soil. It is recommended that you only add compost, which should not be deeper than three inches thick under the soil.

Skip your regular watering cycle 

If you are facing water scarcity water in your region, then winter plantation is probably the only thing that you need to do. As opposed to summer times, you don’t need to worry about watering your plants on a regular interval in winters. Only the newly planted ones need to be watered on a regular interval. During dry periods, once a week, a proper sprinkling of water is beneficial for winter plants. Also, you can easily witness once in a while rain, in winters. Unless it is dry winter, water would be of the nominal use.

Apply mulch and use anti-transpiration

Mulch is an insulating layer of dead leaves and other debris which can be used to protect the dormant perennials survive the winter. These perennials tend to cope better with consistent cold as opposed to fluctuating temperatures. You can always prevent the plants from drying in winter with the help of sprays. It can easily be applied to the leaves, which in return it locks the moisture within the leaves and helps it against the cold wind burns.

Avoid unnecessary fertilization

It is okay if you are using fertilizers to boost the growth of winter plants. But over-fertilization can lead to the unbalanced PH level of the soil and messes up with the nutrient cycle of it. And often, it eventually results in side effects in the form of abnormal growth of a plant and even a dead plant.

Final Words

You are destined to enjoy your winter growth and home gardening year-round if you understand the working phenomenon and maintenance requirement of the winter crops. The above guide will help you enjoy some of the exquisite winter season.

Read More »

Discovering India, Ruby of the World

 Discovering India, Ruby of the World

Out of the many possible visitor destinations, few are able to compare to the wonders of India. From the sights, to the people, and even the smells, India is a vast rich land waiting to beguile visitors who value beauty. Though the country of India is known the world over for its fascinating culture and delectable cuisine, many outsiders may feel intimidated by the sheer size and diversity of this magical land. Here are some of the best spots to get the most out of your trip

1. Delhi

For many visitors to India, Delhi is one of the most important places to visit. Serving as India’s capital city, Delhi is ideal for providing a broad synthesis of the country’s many influences. Historical monuments and museums are plentiful in India, and safe for tourists to visit. The incredible age of this magnificent city is plainly evident in diversity of architecture.

2. Goa

The influences of Goa’s colonial past can be seen in the many different types of religious buildings. Awe inspiring Hindu temples are only a relatively short taxi ride away from ancient Christian churches, serving as a constant reminder of the region’s dense history. But what draws the immense crowds here are the incredible parties.

3. Calcutta

To really get a sense of the beauty of India consider a trip through Calcutta, or Kolkata, in the heart of West Bengali. Known at one time in history as a world cultural authority, Calcutta is a charming shadow of its former glory. When in Calcutta, be sure to take advantage of the close proximity to the many national parks and beaches in West Bengali. With six different parks, a visitor is exposed to the stunning assortment of natural sites.

4. Tamil Nadu

Tourists, healers, and other caregivers flock to this special land. There are over 34,000 temples in this wondrous place. Located near the southern most end of India, Tamil Nadu in close proximity to many scenic views of the Indian Ocean. Also located nearby is a spot popular with tourists, the ancient wooden fortress of Parallelogram's Palace.

5. Punjab

The modern conveniences of Punjab have distinguished itself from other parts of India, making this comfortable paradise for 100,000+ guests of the city. Aside from its reliable communication transportation networks, Pujab is located quite near to traditional housing districts which showcase home designs unique to the region

6. Mumbai

Truly a city for the world, Mumbai has it all. From Bollywood to Scuba diving, World class Cuisine to breathtaking Shrines, Mumbai truly has something for everyone.

7. Kerala

Almost the mirror opposite of Mumbai, The state of Kerala is one of the world’s best kept secrets. Situated along the Malabar coast, this tropical heaven is known for untouched beaches and a healthy respect for nature. Historical Forts, nature sanctuaries, and a collection of hill stations provide plenty of adventure.

8. Karnataka

If any single region in India can show how immense the country truly is, it would be Karnataka. Though not as popular as some other Indian destinations, Karnataka still has its respectable share of important shrines and historic sites. Makes for a great get away for visitors wanting to travel, but not wanting to contend with busy sites. The waterfalls in the region are some of the preeminent falls in Asia.

9. Haryana

Considered by many to be the cradle of the Hindu civilization, the sites within Haryana are home to intensely celebrated pilgrimages. The most well known of the pilgrimage sites is Janissary, original site of Bhagwad Gita creation.

10. Uttar Pradesh

Home to the world famous Taj Mahal, Uttar Pradesh is quite properly considered the heart of India. The region is interested by the Ganges river, Yamuna and Saraswati rivers. This land figures prominently in Jainism, Buddhism, and Hinduism. The world’s oldest dances and recipes would have been conceived years thousands of years ago here.Read More »

Interesting Facts About The United States

 Interesting Facts About The United States


The United States of America, the land of the free consists of 50 states. Over 328 million people reside in America making it the third most populous country in the world. The US is also the fourth largest country in the world by total area. This vast country is well known across the world and has a cultural imprint that is driven by technological innovation, popular movies, television, and music. Discover all the amazing and interesting things America has to offer with these 20 interesting facts.


1. America Is Home To Many Natural Wonders

America is home to many natural wonders of the world. In fact, the United Nations Education, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) have recognized many heritage sites in America. According to UNESCO, a world heritage site is a place of special cultural or physical significance.

Some examples of the UNESCO world heritage sites in America are the Grand Canyon National Park, the Great Smoky Mountains National Park, Yellowstone National Park, and a few others. Check out the full list of Natural UNESCO World Heritage Sites of the USA.

2. The US Has The 4th Longest River System In The World

The Missouri River is the longest river in North America. The river derives from Montana, located at the base of the Rocky Mountains, and flows for approximately 2, 341 miles (3, 767 kilometers) before it empties into the Mississippi River just north of St. Louis, Missouri. The Missouri River and the Mississippi River combine to create the 4th longest river system in the world.

For thousands of years, many people have depended on the Missouri River. From drinking water to transportation, irrigation, flood control, and now even for the generation of hydroelectric power. As you can see this long body of water has played an important role over the years.

3. The US Has The Largest Economy In The World

The United States has maintained its position of being the world’s largest economy since 1871. The economy is so large that the US is often noted as an economic superpower and this is due to the fact that it makes up almost a quarter of the global economy.

The US economy is connected to the country’s enormous population, technological innovation, high consumer spending, high average incomes, as well as a moderate unemployment rate.

4. The American Flag Has Had 27 Versions

The first American flag only displayed 13 stripes as well as 13 stars that were arranged in a circle. The stars and stripes represented the 13 colonies that declared independence from Great Britain. While the origins of the first American Flag are unknown, some do believe that is was designed by a New Jersey Congressman, Francis Hopkinson, and sewn by a Philadelphia seamstress, Betsy Ross.

Since the founding of the United States, there have been 27 versions of the American flag. Each new flag represented the addition of new states. Today, the American flag displays 50 stars that represent the 50 states that make up the US.

5. Home To Some of The Best Musical Artist Of All Time

Not only is America a huge country, but their musical impression has made a big impact on the world too. America dominates the music industry as there are so many talented musicians that call America home.

Some of the best musical artists include Frank Sinatra, Elvis Presley, Jimmy Hendrix, Madonna, Whitney Houston, Michael Jackson, Beyonce, and many many more.

6. Center of Entertainment

America has a huge impact on global culture and a portion of that stems from entertainment. Many romance and action movies we enjoy are filmed and produced in the United States.

Hollywood is globally well-known as the center of entertainment and some would consider that it is one of the most famous places on earth. Hollywood attracts tourists from all over the world with landmarks such as the brass star embedded Walk of Fame and the TCL Chinese Theatre. There are endless things to do in Hollywood surrounding the entertainment industry making it a top destination for film buffs to visit.

7. Washington, DC Wasn’t Always The Capital Of America

Many recognize Washington, DC as the capital of the United States but that wasn’t always the case. Washington didn’t become the capital until 1790.

Believe it or not, from 1785 until 1790, New York City served as the countries capital. While it may not be the capital today, over 8 million people reside in New York City, making it the most populous city in America, and it’s one of the best cities to visit in the USA. While it is one of the best places to visit it is also one of the rudest cities in America, so be sure to choose your words carefully with the locals.

8. Las Vegas Is The Gambling Capital Of The World

Las Vegas, Nevada is the 28th-most populated city in the United States and is the most populous city in Nevada. This famous city is renowned for its nightlife, entertainment, gambling, shopping, and fine dining. Las Vegas has the largest strip of casinos which has earned this city the Gambling Capital of the World title.

The city is also famous for its mega casino-hotels which has also earned Las Vegas the title of Entertainment Capital of the World. Further, Las Vegas is one of the world’s most visited tourist destinations as well as one of the top destinations for business conventions in the United States.

9. There Is More Bourbon Than People In Kentucky

The bourbon industry is growing at a fast pace. This is great news for Kentucky, as they produce 96 percent of the world’s bourbon. Due to the high demand, Kentucky stores about 4.7 million barrels filled with bourbon. Surprisingly the number of barrels outweighs the population of Kentucky as there are 4.3 million residents.

Some speculate that this booming industry has the American drama series, Mad Men, to thank for making bourbon cocktails cool again. Nonetheless, whether you like bourbon because it’s trendy or because you simply enjoy the flavor, we all have the State of Kentucky to thank for this delicious beverage.

10. There Is a City Named Boring And It’s In Oregon

When you hear the word boring, nothing exciting comes to mind. So you might be asking yourself who would ever want to reside in a city name Boring. Believe it or not, tucked away in the state of Oregon about 20 miles from Portland, is a city named Boring with a population of over 7 thousand people.

While this may sound like an obscure name for a city, the name was chosen for a reason. The city was named after its founder, William H Boring, who farmed the land in the 1870s. To make things more exciting, Boring, Oregan partnered with Dull, Scotland, and have even declared August 9 as the annual Dull, Boring Day. This newfound partnership has sparked tourist’s interest and is putting Boring, Oregan back on the map.

11. The US Doesn’t Have An Official Language

While English is predominantly spoken across the United States, on a federal level there are no laws stating that English is the official language. However, even though there are no federal laws, 31 states have declared English the official language.

Further, there are only a few states that are officially bilingual. For example, in New Mexico, the official language is English and Spanish, whereas, in Louisiana, the official language is English and French, and finally, in Hawaii, the official language is English and Hawaiian.

12. Alaska Has The Longest Coastline In The US

In comparison to other states, Alaska has the longest coastline. By definition, the coastline is the length of land bordering the ocean, and Alaska borders both the Pacific Ocean and the Arctic Ocean.

To explain further, if you only measure the coastline, it is 6,640 miles long whereas if you measure all the bays, and inlets, you’ll discover that Alaska stretches across 47,000 miles, which is longer than all the states combined.

13. The US Is Called Many Names

The United States is by far the most famous country in the world. It’s famous for its attractions, such as the Grand Canyon, tech innovation, sports, and it has a large imprint on the global culture thanks to famous movies, television shows, and music.

However, did you know that the United States of America is referred to several different names? Some of these recognizable names are the United States, the U.S., the US, and America. Thankfully, all of these names are considered appropriate.

14. The US Has Many Hotels Featured In Famous Movies

Have you ever wondered what it would be like walking the halls of hotels that are featured in famous films? Well in America you can experience it! Many films use real hotels and resorts to shoot their scenes and this means we can visit and even stay overnight in them too.

Swim in the pool at The Fontainebleau, in Miami, Florida, and relive the scenes of Scarface. Or perhaps you’d enjoy walking the halls of The Plaza hotel, in New York, NY where scenes from The Great Gatsby were shot. The Plaza is also featured in Home Alone 2: Lost in New York, Sleepless in Seattle as well as several other films too.

15. There Are Many Free Museums In The Country’s Capital

Washington, D.C., America’s capital is the heart of American history and culture. There are many things to see and do in Washington DC including many free museums. The Smithsonian Institute museums are a must-visit and many of them are located on the National Mall.

In fact, 11 of the 20 Smithsonian Institute Museums are located in Washington, including the National Museum of Natural History, National Museum of American History, National Museum of African American History and Culture, as well as several others.

16. Full Of Beautiful Landscapes

While America is famous for the hustle and bustle of its major cities, this beautiful country also offers stunning picturesque landscapes. As mentioned previously, the Grand Canyons is one of the most popular tourist destinations when it comes to picturesque views but there are many others too.

Consider checking out America’s highest mountain, Mount Mckinley located in Alaska. Or perhaps you’d like to head to Utah and take in the view of Zion Canyon at the Zion National Park. For more beautiful landscapes be sure to check out the most picturesque views in the United States.

17. Iconic Food In America

Like other countries, America is famous for a few dishes. To begin, the iconic Twinkies were invented in Illinois in the 1930s by a baker named James Alexander Dewar. Legend has it that the name for this sugary snack was inspired by a billboard that was advertising for “Twinkle Toe Shoes”.

The inventor of corn dogs is uncertain, but it was definitely invented by someone in America in the later 1930s. Since then this popular State Fair food has made its way into the many freezers across North America and beyond. A few other iconic American foods include cheeseburgers, peanut butter, and jelly sandwiches, s’mores, BBQ ribs, and more.

18. The Statue Of Liberty Was A Gift

The Statue of Liberty, formally known as “Liberty Enlightening the World”, was a gift from France. This gift was sent to celebrate 100 years of Franco-American friendship. The statue was sculpted by Frederic Auguste Bartholdi while the framework was designed by a French engineer, Gustave Eiffel, who also designed the Eiffel Tower.

The Statue of Liberty is located on Liberty Island in New York, NY. The torch is a symbol of enlightenment and lights the way to freedom by showing us the path to liberty.

19. The Gateway Arch Is The Tallest Monument In The US

The Gateway Arch, also known as the “Gateway to the West” is a monument in St. Louis, Missouri, and sits along the west bank of the Mississippi River. At 630 feet tall, the Gateway Arch claims the title of the tallest man-made monument in the US.

The monument commemorates the westward expansion of the United States and is officially dedicated to “the American People”. The Arch is internationally recognized as a symbol of St. Louis and because of this, it is a popular tourist destination.

20. The Most Visited Museum Is In Washington

Have you ever been curious about the space shuttle, astronomy, or the Wright Brothers? Well, you can learn about these popular aviation and space topics at the most visited museum in America, the Smithsonian National Air, and Space Museum. Located in Washington, D.C., this museum sees about 9 million visitors annually.

Admission to this museum is FREE and is open daily from 10:00 am to 5:30 pm. The only day the Museum is closed, is on December 25.Read More »